بازدید جناب آقای مهندس پیشاهنگ معاون محترم راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به اتفاق مهندس نمازی سرپرست دفتر تحقیقات و ساخت داخل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان و نیروگاه زرند

چاپ