بازدید مدیر عامل و کارکنان شرکت تولید نیروی برق کرمان از نیروگاه زرند

چاپ