اطلاعیه جذب نیروی امریه سربازی وزارت نیرو

چاپ

وزارت نیرو در نظر دارد ، نیروی انسانی مورد نظر خود را از مشمولین وظیفه عمومی بصورت امریه جذب نماید. لذا متقاضیانی که تاریخ اعزامشان 1/10/98 می باشدمی توانند تا تاریخ30/7/98 با مراجعه به آدرس اینترنتی http://amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام نمایند.