چاپ

شرکت تولید نیروی برق کرمان ( به عنوان دستگاه مناقصه گزار ) در نظر دارد مناقصه "خرید دو دستگاه پمپ کامل روانکاری همراه با قطعات یدکی مورد نیاز آنها جهت واحدهای گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 6/8/98

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 14/8/98

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 2/9/98

آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 2/9/98

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 3/9/98

کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 16 ، پلاک 36 ، شرکت تولید نیروی برق کرمان

محل تحویل پاکات مناقصه : کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 16 ، پلاک 36 ، واحد تدارکات شرکت تولید نیروی برق کرمان

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 625.000.000ریال ( ششصد و بیست و پنج میلیون ریال ) می­باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 4001130306378338  نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت تولید نیروی برق کرمان نزد خزانه ارائه گردد .