فعالیت ها و عملکرد

چاپ

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیراست:

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.

عملکرد شرکت از ابتدای تأسیس تاکنون:

 

 

  

 

ردیف

نام واحد

بهینه سازی صورت گرفته

میزان کلی افزایش ظرفیت (MW)

ارتقاء توان

خنک‌کاری

هوای ورودی

اصلاح IGV

1

GT1

10

15

3

28

2

GT2

10

15

3

28

3

GT3

10

15

3

28

4

GT4

-

15

5

20

5

GT5

10

15

3

28

6

GT6

10

15

3

28

7

GT7

-

15

5

20

8

GT8

-

15

5

20

جمع

50

120

30

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

رديف

شماره واحد

تاريخ  راه‌اندازی

(اتصال به شبکه)

شروع اولين

تعميرات اساسی

اتمام اولين

تعميرات اساسی

شروع دومين

تعميرات اساسی

اتمام دومين

تعميرات اساسی

شروع سومين تعميرات اساسی

اتمام سومين تعميرات اساسی

1

GT11

16/4/80

31/6/84

22/12/84

18/9/89

11/2/89

9/10/91

21/1/92

2

GT12

31/5/80

22/5/84

25/10/84

3/7/88

12/12/88

19/11/92

19/2/93

3

GT13

11/8/80

26/10/84

30/2/85

28/7/88

7/11/88

3/11/91

21/2/92

4

GT14

18/9/80

26/11/84

27/3/85

13/11/88

16/2/89

2/10/93

2/3/94

5

GT15

22/11/80

16/6/85

10/11/85

28/6/89

26/9/89

26/11/91

28/5/92

6

GT16

30/1/81

30/7/85

25/1/86

30/10/89

5/3/90

17/9/94

22/2/95

7

GT17

9/8/81

16/11/85

25/2/86

24/11/89

25/2/90

12/8/93

10/1/94

8

GT18

29/9/81

6/10/85

18/3/86

2/6/89

27/8/89

13/7/94

28/10/94

9

ST11

28/12/86

6/12/93

8/2/94

تعميرات واحدهای بخار نيمه اساسی (50000 ساعت) می‌باشند.

10

ST12

10/4/87

16/1/94

1/3/94

11

ST13

18/8/87

22/10/94

22/12/94

12

ST14

22/12/87

20/8/94

14/11/94