شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند پیمانکاران تعمیرات بویلر به شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۱۱۰۰۰۰۲۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی صلاحیت از دریافت وتحویل اسناد استعلام ارزیابی تا تهیه فهرست پیشنهاددهندگان دارای صلاحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ir.setadiran.www انجام خواهد شد.

زمان اعلان عمومی در سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی صلاحیت: از ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

مهلت ارسال پاسخ استعلام و مستندات ارزیابی صلاحیت: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹