ّ شرکت تولید نیروی برق کرمان

نیروگاه شوباد کهنوج

  • ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو:  ۴۸۴ مگاوات
  • نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
  • تعداد واحدها: دو واحد توربین گازی و یک واحد توربین بخار در هر بلوک
  • ظرفیت هر واحد: واحد گازی ۱۶۲ مگاوات ، واحد بخار ۱۶۰ مگاوات
  • نوع توربين: گازيV۹۴.۲، بخار سریE ۳۰
  • سوخت اصلي: گاز طبيعي
  • سوخت پشتيبان: گازوئيل
  • راندمان واحد: واحد گازی ۳۳ % ، راندمان کل سیکل ترکیبی  ۴۹/۵  %
  • ضريب دسترسي نیروگاه: حداقل ۹۰%

  عملیات اجرایی  این نیروگاه در زمستان ۱۳۹۲ آغاز گردید. واحد اول گازی این بخش در زمستان ۱۳۹۳ و واحد دوم گازی آن در بهار ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید. واحد بخار در شهریور ۱۳۹۵ با شبکه سنکرون گردید و در پاییز ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید.

نیروگاه شوباد کهنوج

نیروگاه شوباد کهنوج

نیروگاه شوباد کهنوج

نیروگاه شوباد کهنوج

نیروگاه شوباد کهنوج

نیروگاه شوباد کهنوج

نیروگاه شوباد کهنوج

نیروگاه شوباد کهنوج