لیست اخبار
فراخوان ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند پیمانکاران تعمیرات داکت، دودکش و اکسپنشن جوینت

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند پیمانکاران تعمیرات داکت، دودکش و اکسپنشن جوینت به شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۱۱۰۰۰۰۲۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

فراخوان مجدد ارزیابی صلاحیت پیمانکاران بازسازی قطعات داغ توربین گازی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند پیمانکاران بازسازی قطعات داغ توربین گازی به شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۱۱۰۰۰۰۳۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.

فراخوان ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند سازندگان مکانیکال سیل نیروگاهی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند سازندگان مکانیکال سیل نیروگاهی به شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۱۱۰۰۰۰۳۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.