شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به عنوان دستگاه مرکزی در نظر دارد ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند پیمانکاران تعمیرات شیرهای صنعتی به شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۱۱۰۰۰۰۳۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی صلاحیت از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی تا تهیه فهرست بلند پیشنهاددهندگان دارای صلاحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

  • زمان اعلان عمومی در سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
  • مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی صلاحیت: از ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ تا ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
  • مهلت ارسال پاسخ استعلام و مستندات ارزیابی صلاحیت: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲