قانون برگزاری مناقصات
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی آئین نامه تضمین معاملات دولتی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی آئین نامه خدمات مشاوره
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی آئین نامه اجرائی بند "ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی آئین نامه اجرائی بند "الف" ماده 26 قانون برگزاری مناقصات
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نصاب معاملات سال 1395

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیدستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران سال 97

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیدستورالعمل حق الزحمه نظارت سال 97