شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به عنوان دستگاه مرکزی در نظر دارد ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند سازندگان فیلپک ( Fill Pack )به شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۱۱۰۰۰۰۳۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی صلاحیت از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی تا تهیه فهرست بلند پیشنهاددهندگان دارای صلاحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد.

  • زمان اعلان عمومی در سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
  • مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی صلاحیت: از ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ تا ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
  • مهلت ارسال پاسخ استعلام و مستندات ارزیابی صلاحیت: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶