.شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند پیمانکاران اسیدشویی و قلیایی شویی بویلر به شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۱۱۰۰۰۰۵۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی صلاحیت از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی تا تهیه فهرست پیشنهاددهندگان دارای صلاحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 زمان اعلان عمومی در سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 1402/12/09

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی صلاحیت: از ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 1402/12/09تا ساعت ۱۹:۰۰روزشنبه مورخ 1402/12/26

مهلت ارسال پاسخ استعلام و مستندات ارزیابی صلاحیت: تا ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ 1403/01/15