شـرکت مادر تخصـصـی تولید نیروي برق حرارتی در نظر دارد ارزیابی صـلاحیت جهت تهیه فهرسـت بلنـد پیمـانکـاران تعمیرات توربو کمپرســور و محفظـه احتراق، بـه شــمـاره 2002005011000039 را از طریق ســامـانـه تـدارکـات الکترونیکی دولـت برگزار نمـایـد.

کلیـه مراحـل برگزاري فراخوان ارزیـابی صـلاحیت از دریافت و تحویل اسـناد اسـتعلام ارزیابی تا تهیه فهرسـت پیشـنهاددهندگان داراي صلاحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد.

  • زمان اعلان عمومی در سامانه ستاد: ساعت 08:00 روز یک شنبه مورخ 1402/11/29
  • مهلت دریافت اسـناد اسـتعلام ارزیابی صـلاحیت: از سـاعت 08:00 روز یک شـنبه مورخ 1402/11/29 تا سـاعت 12:00روز یک شنبه مورخ 1402/12/13
  • مهلت ارسال پاسخ استعلام و مستندات ارزیابی صلاحیت: تا ساعت 12 روز یک شنبه مورخ 1402/12/27