در جلسه‌ای با حضور معاونین و مدیران شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق و شرکت تولید نیروی برق کرمان، ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز نیروگاههای سیکل ترکیبی تابان و شیرکوه یزد به شرکت تولید نیروی برق کرمان واگذار گردید.