شرکت تولید نیروی برق کرمان ( به عنوان دستگاه مناقصه گزار ) در نظر دارد مناقصه "انجام امور خدمات اداری شرکت تولید نیروی برق کرمان"  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های بومی واجد صلاحیت و دارای رتبه و ظرفیت آماده به کار که در این خصوص سابقه کار مفید داشته باشند دعوت می شود تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.  
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 21/3/1403
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 27/3/1403
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 9/4/1403
آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 9/4/1403
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 10/4/1403
کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 16 ، پلاک 36 ، شرکت تولید نیروی برق کرمان 
محل تحویل پاکات مناقصه : کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 16 ، پلاک 36 ، واحد تدارکات شرکت تولید نیروی برق کرمان 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 4.000.000.000 ریال (چهار میلیارد ریال) می¬باشد که       می بایست بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 4001130306378338 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت تولید نیروی برق کرمان نزد خزانه ارائه گردد . 

-    به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ، مشروط و مخدوش بوده و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
-    به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن باشند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج است .