شرکت تولید نیروی برق کرمان (به عنوان دستگاه مناقصه گزار) در نظر دارد مناقصه "خرید قطعات مکانیک مورد نیاز واحدهای گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 20/3/1403
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 27/3/1403
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی : تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 10/4/1403
آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف : تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 10/4/1403
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 11/4/1403
کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 16 ، پلاک 36 ، شرکت تولید نیروی برق کرمان 
محل تحویل پاکات مناقصه : کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 16 ، پلاک 36 ، واحد تدارکات شرکت تولید نیروی برق کرمان 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 13.500.000.000 ریال ( سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال)  می¬باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 4001130306378338  نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت تولید نیروی برق کرمان نزد خزانه ارائه گردد . 

-    به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ، مشروط و مخدوش بوده و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
-    به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن باشند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج است .