ّ شرکت تولید نیروی برق کرمان

اطلاعیه جذب نیروی امریه سربازی وزارت نیرو

وزارت نیرو در نظر دارد ، نیروی انسانی مورد نظر خود را از مشمولین وظیفه عمومی کارشناسی ارشد و دکتری،  بصورت امریه جذب نماید. لذا متقاضیانی که تاریخ اعزامشان 1/6/1401 می باشدمی توانند از تاریخ1/3/1401   لغایت 28/3/1401با مراجعه به آدرس اینترنتی http://amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام نمایند.