ّ شرکت تولید نیروی برق کرمان

کسب رتبه اول در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان توسط شرکت تولید نیروی برق کرمان

تقدیر و تشکر مهندس پیشاهنگ  مدیر عامل و رئیس هیت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  به مناسبت کسب رتبه نخست در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان